KALLELSE och FÖREDRAGNINGSLISTA till ÅRSMÖTE 2024 i IFK Törnskogen-Tennis

Datum       13 februari 2024

Tid             19.00

Plats          Sollentuna Rackethall, SBK:s klubbrum, vån 2.

Motioner  Styrelsen tillhanda senast den 6:e februari 2024.

Kontaktinfo styrelsen:

IFK Törnskogen

c/o Båtsmansvägen 18A

192 48 Sollentuna

bjorn.torstensson1962@gmail.com

tennistornskogen@gmail.com

Årsmöteshandlingar:

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget för 2024 samt förslag och motioner finns tillgängligt senast den 7:e februari på förfrågan, se kontaktinformation ovan.

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Upprop och fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 5. Fastställande av dagordning. Anmälan av övriga frågor och motioner.
 6. Val av justeringsmän som även har till uppgift att vara rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2023.
 8. Revisionsberättelse av styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2023.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023.
 10. Fastställande av verksamhetsplan 2024 och budget för verksamhetsåret 2024.
 11. Fastställande av avgifter och arvoden:

– styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift, 400 SEK/år och medlem

– styrelsen föreslår att styrelsemedlemmarna i IFKT får gratis medlemskap

– styrelsen vill att årsmötet tar ett principiellt beslut om att arvode kan ges till styrelsemedlemmar som har en stor arbetsbörda

 

 1. Val av styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer    Mandattid                       Nuvarande

Ordförande (ej val)         2023 – 2024                  Björn Torstensson

Ledamot, kassör (val)    2024 – 2025                  Helena Leksell

(förslag Heli Hänninen)

Ledamot, (ej val)             2023 – 2024                   Anne Fröjd

Ledamot (val)                  2024 – 2025                   Bengt Wåhlin

(förslag Bengt Wåhlin)

Ledamot (val)                  2024 – 2025                   Lars Eliasson

(förslag Mikael Elseus)

Suppleant (ej val)            2023 – 2024                   Jan Lönnquist

Suppleant (ej val)            2023 – 2024                   Johan Viitanen

Revisor (val)                                   2024                   Bo Löfgren

(förslag Bo Löfgren)

Revisor (val)                                   2024                   Walter Krämbring

(förslag Helena Leksell)

Revisor suppleant (val)                 2024                  John Bengtsson

(förslag John Bengtsson)

 

 1. Val av valberedning, 2 personer

Valberedning                                       Mandattid                      Nuvarande

Valberedn.sam.kall (val)                    2024                               Vakant

(förslag Jan Fröjd)

Valberedning (val)                               2024                                Vakant

 

 1. Val av IFK Törnskogens representanter i Sollentuna Tennishall AB

Styrelserepresentanter                      Mandattid                       Nuvarande

Ledamot ordinarie (val)                     2024                                 Björn Torstensson

(förslag Björn Torstensson)

Ledamot (val)                                       2024                                 Lars Eliasson

(förslag Anne Fröjd)

 

 1. Val av ledamöter i Hallföreningen STK:s styrelse

Styrelserepresentanter                      Mandattid                       Nuvarande

Ledamot ordinarie (val)                     2024                                Björn Torstensson

(förslag Björn Torstensson)

Ledamot (val)                                      2024                                 Lars Eliasson

(förslag Anne Fröjd)

 

 1. Val av IFK Törnskogens ombud vid Hallföreningen STK:s årsmöte

Representanter                                                                              Nuvarande

Ordinarie Ombud (val)                                                                 Jan Lönnqvist (omval)

Ombuds suppl. (val)                                                                     John Bengtsson (omval)

 1. Övriga frågor.
 2. MÖTET AVSLUTAS.